Zbog nedovoljnog interesa javnosti i izuzetno slabe interakcije pratitelja, ove stranice su prebačene u arhivski format
i više se neće ažurirati niti nadopunjavati novim sadržajem!

NOVOSTI: Zbog osobitih inzistiranja magistra Željka Renića, inače pomoćnika pročelnika za komunalno i prometno redarstvo u Zagrebu, odlučili smo iznova krenuti s radom, a novi portal će uz zagrebačke teme uključivati i teme iz Zagrebačke županije.

Uskoro na Zagreb24.hr

Bandić mlađi počeo je (uz moj rad) nizati loše rezultate (naglašavam da ja nisam uzrok tih loših rezultata, oni su posljedica loših odluka koje ja samo prokazujem). Nakon silne fame, ni tipizirani boksevi nisu zakoniti!

Da, podzemni spremnici, narančasta lutrija, rent-a-truck lutrija, plave vrećice, švercanje otpada u Sisak pa u Zagreb, nezakoniti otkazi, revolucija komunalnih radnika, štetočinski mega kredit samo su neke od "avantura" i "rezultata" našeg vrlog gradonačelnika.

Nekako mu baš ništa ne ide u zadnje vrijeme...ah...

tipizirani boks
Autor: Zagreb24

Najnoviji spektakl jest činjenica da je financiranje izgradnje tipiziranih bokseva iz pričuve stambenih zgrada potpuno nezakonito, a to čak nisam rekao ja već je to rekao nadležni ministar Malenica saborskom zastupniku Bernardiću...i to još u listopadu prošle godine, dakle, odmah na početku "novog modela" prikupljanja otpada.

I odmah da razdvojim dvije stvari: jedno su boksevi koje građani proizvode na svojoj čestici (primjerice u dvorištima kuća ili na površinama u vlasništvu stambenih zgrada -- oni mogu biti bilo kakvi i mogu se financirati bilo kako), a drugo su tzv. tipizirani boksevi čiji dizajn je propisao Grad i koji se postavljaju na javnoj površini (primjerice za one stambene zgrade koje nemaju mogućnost smjestiti spremnike za otpad u zgradu ili na svoju česticu)!

U ovom članku pisat ću samo o tipiziranim boksevi čiji dizajn je propisao Grad i koji se postavljaju na javnoj površini jer je to najskuplja i najproblematičnija okolnost u vezi bokseva uopće i jer za to imam čvrste dokaze!

Ministar pravosuđa Malenica je sve pojasnio u odgovoru Saboru RH

Saborski zastupnik Davor Bernardić je u Saboru 07.10.2022. postavio pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici o tome smiju li se građevinske konstrukcije za smještaj spremnika za otpad financirati iz sredstava pričuve.

Ministar Malenica je 24.10.2022. odgovorio kako Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima nije predviđena mogućnost da se sredstva pričuve koriste za troškove posebnih građevinskih konsktrukcija na zemljištu u tuđem vlasništvu odnosno u vlasništvu Grada, odnosno da se pričuva može koristiti samo za troškove održavanja i poboljšavanja nekretnine u suvlasništvu njezinih vlasnika ili za otplatu zajmova u vezi navedenog.

Također je naveo kako niti Uredba o održavanju zgrada nije predvidjela tu mogućnost. Navedena uredba detaljno uređuje pitanja namjene sredstava pričuve i nigdje u njoj nije navedena mogućnost financiranja gradnje tipiziranog boksa na javnoj površini.

Ministar je istaknuo kako niti Grad Zagreb, niti Zagrebački Holding, niti Čistoća niti GSKG nisu od njegovog ministarstva zatražili mišljenje za plaćanje tipiziranih bokseva putem sredstava pričuve.

Na kraju zaključuje kako je sve u vezi otpada regulirano Zakonom o gospodarenju otpadom.

A što kaže Zakon o gospodarenju otpadom?

Zakon nigdje ne spominje tipizirane (niti bilo kakve druge) boksove. Isto ne predviđaju niti jedni pravilnici.

U članku 69. stavak 1. točka 4. određuje se da je davatelj javne usluge (u našem slučaju Čistoća) obavezan korisniku osigurati spremnike (op.a. dalje između ostalog navodi da spremnik može biti kanta ili vreća i kristalno je jasno da se isti ne smiju naplaćivati građanima pa se još jednom postavlja pitanje naplate plavih vrećica).

Nadalje, u članku 70. stavku 4. jasno su propisane obveze korisnika usluge, a to su:
1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika
2. omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini
3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika
5. platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi
6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo
7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad
8. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka
9. dostaviti davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge
10. omogućiti davatelju javne usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom.

Dakle, ništa drugo i više od toga se ne smije nametati korisnicima javne usluge!

Prema navedenom, skupštinska Odluka o načinu pružanja javne usluge može predviđati postavljanje tipiziranih bokseva, ali nema apsolutno nikakvu mogućnost naplaćivanja proizvodnje i montaže tih bokseva korisnicima usluge (op.a. višestambenim zgradama, odnosno građanima).

A što je sa spremnicima za papir, plastiku i biootpad?

Fotografije tipiziranog boksa u Sermageovoj ulici (kojeg sam osobno fotografirao) prikazuju jasno da je boks projektiran i za reciklante.

Ako je obaveza Grada Zagreba omogućiti spremnike za reciklante i ako se varijabilni dio računa odnosi samo na miješani komunalni otpad postavljaju se dva vrlo važna pitanja:
1. zašto se ti spremnici za reciklante uopće "spremaju" u tipizirane bokseve?
2. zašto se trošak proizvodnje većeg boksa za te spremnike prebacuje na trošak građana?

To samo potvrđuje da je skupštinska Odluka sastavljena nadripisarski i da je izglasana silom većine te da se nije u niti jednom trenutku brinulo o usklađenosti iste s materijalnim pravom i već postojećim zakonskim okvirima.

Nadalje, jasno je "kao dan" da je gradonačelnik takvom odlukom želio riješiti svoje psihičke probleme s objektima na javnoj površini (u ovom slučaju su to spremnici za otpad) na način da on svima odredi na koji način će se to riješiti, a da ceh tog ludila plate građani iz svojih "džepova" ili iz sredstava pričuve.

Pritom nije razmišljao da građani nemaju ništa s prikupljanjem reciklanata (op.a. građani samo imaju obavezu odvajanja i predaje, a Grad ima obavezu prikupljanja i zbrinjavanja) te nije ponudio da Grad sudjeluje u trošku tipiziranih bokseva na način da plati troškove dodatanog volumena bokseva za smještaj spremnika za reciklante.

A ako ćemo biti do kraja iskreni, gradonačelnik osim psihičkih problema s "vizualnim zgađenjem" (kojeg prečesto spominje) očito ima i problema s osjetilom vida jer su ovi tipizirani boksevi nešto najružnije što sam ikad igdje vidio, a bio sam svugdje i vidio sam svašta !!!

Visoki upravni sud odlučuje o "novom modelu" i čeka se odluka

Udruga "Ekologija grada" predala je VUS-u prijedlog ocjene zakonitosti sporne skupštinske Odluke kojom su, između ostalog, regulirane plave vrećice i tipizirani boksevi.

Prema meni dostupnim informacijama Udruga konstantno vrši dopunu prijedloga i aktualizira ga.

Za očekivati je da će VUS ove godine donijeti svoju odluku koja vrlo lako može biti u pravcu ukidanja/poništenja sporne Odluke.

I što tada?! Nažalost, svi koji su ulagali u tipizirane bokseve morat će tužiti Grad za nakndau štete...još jedna suluda, dugotrajna i skupa bitka...

A što vam gradonačelnik može ako ne nabavite tipizirani boks?

Pa ne može vam apsolutno ništa !!!

Spremnike ne smije "oteti" jer je po Zakonu dužan korisnicima dati kante i kontejnere na korištenje kako biste mogli u njih predavati svoj otpad -- tako nalaže Zakon i u tom dijelu je kristalno jasan !!!

Kazne vam ne može davati jer nigdje niti jednim zakonom (a niti pravilnikom) nije propisana kazna za neizgradnju tipiziranog boksa !!! Istina, postoji gradska Odluka, ali ona je po pitanju ovih i ovakvih bokseva u koliziji sa Zakonom o gospodarenju otpadom i potencijalno je ništetna...

Spremnike ne može "ugurati" silom u vašu zgradu ili dvorište jer ne smije ulaziti u vašu zgradu ili dvorište, a ako tamo stvarno nema mjesta za spremnike onda ima i fizičku prepreku da to učini (ne samo pravnu) !!!

Uopće je vrlo veliko pravno pitanje njegove mogućnosti da ukloni spremnike s javne površine !!!

Zaključujem da ne treba žuriti s izgradnjom tipiziranog boksa jer rješenje koje dobijete od nadležnog gradskog ureda nije obvezujući nalog -- to je (točno kako mu ime govori) samo rješenje kojim se dozvoljava (ne i naređuje) postavljanje tipiziranog boksa određenih dimenzija na određenom dijelu javne površine !!!

A sud će moguće doskora spornu Odluku i ukinuti/poništiti...

Imate informacije o ovoj temi? Uočili ste grešku? Kontaktirajte nas
Podržite nas i podijelite ovaj članak:

Brzi kontakt

Najnovije

Neven Brnjas, najpoznatiji ZET-ov zviždač i jedan od najpoznatijih domaćih ...

Uzeo sam simboliku Shakespeareovog trgovca koji u tom remekdjelu kao ...

Skoro godinu dana ističem kako je natječaj za podzemne spremnike namješten ...

TPL_BACKTOTOP