Zbog nedovoljnog interesa javnosti i izuzetno slabe interakcije pratitelja, ove stranice su prebačene u arhivski format
i više se neće ažurirati niti nadopunjavati novim sadržajem!

U veljači Čistoća nije adekvatno odvozila otpad pa sam prigovorio na račun! Sada će se Davor Vić morati ozbiljnije potruditi kako da dokaže suprotno, budući da nije dovršio projekt čipiranja i izdaje nezakonite račune!

Naime, unatoč silnim uvjeravanjima gradonačelnika kako je sve u redu na kraju je ispalo da uopće nije! A kako je moglo i biti?

moj prigovor na račun Čistoće
Izvor: Cistoca.hr

Javna nabava za održavanje voznog parka Čistoće u cijelosti je disfunkcionalna, a novi kamioni nisu kupljeni jer je zaštekala "narančasta lutrija" pa se sada natjecatelji muče sa žalbenim postupcima, "rent-a-truck" lutrija nije urodila željenim učinkom jer ni rentaši nemaju dovoljno kamiona!

Kako bilo, gradonačelnik se pokušao snaći smanjivanjem broja odvoza na 1x tjedno koliko je minimalno propisano gradskom odlukom, a sve pod izlikom kako građani "pojačano odvajaju otpad" pa nema potrebe za češćim odvozom!

No opekla ga je stara narodna "u laži su kratke noge" pa ga je sustigla činjenica da kamiona jednostavno nema dovoljno i da se unatoč svim njegovim "kemijama" jednostavno ne može svugdje odvesti otpad!

Neka gradonačelnik i dalje vrti svoje spinove putem naklonjenih mu medija, nemam ništa protiv, ali meni će se račun morati umanjiti ili će netko završiti u zatvoru!

A do okončanja spora ne mislim platiti više niti jedan jedini račun Čistoće pa neka me slobodno tuži! Ja sigurno neću izvući "deblji kraj"! ;-)

Naime, cijena obvezne minimalne naknade (tzv. fiksni dio) na računu Čistoće mora "pokriti" barem 1 odvoz miješanog komunalnog otpada u tjedan dana! U protivnom se radi o pokušaju naplate usluge koja nije izvršena što predstavlja (između ostalog) kazneno dijelo prijevare u gospodaraskom poslovanju za što je predviđena zatvorska kazna do 10 godina!

A ja nisam osoba koja će oprostiti...pa sam uložio prigovor, a po potrebi ću poduzeti i druge pravne radnje!

Ako ste temeljito proučili moj prigovor, objasnit ću vam korak po korak u čemu je točno problem...

Jasno je propisano koje su obveze Čistoće i što uključuje fiksni dio cijene

Već sam ranije u više tekstova isticao kako Zakon o gospodarenju otpadom jasno propisuje da cijena usluge odvoza otpada uključuje fiksni dio (kolokv. paušal, odnosno cijena obvezne minimalne javne usluge) i varijabilni dio (kolokv. potrošnja, odnosno količina preuzetog otpada u obračunskom razdoblju).

Zakon također propisuje da će se brojni detalji razraditi odlukom jedinice lokalne samouprave kao i pravilnikom kojeg je donio nadležni ministar.

Zagrebačka gradska skupština donijela je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, kojom je jasno definirano (između ostalog):
* najmanja učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada je jedanput u tjedan dana
* najmanja učestalost odvoza biootpada je jedanput u tjedan dana
* najmanja učestalost odvoza otpadnog papira i kartona je jedanput u dva tjedna
* najmanja učestalost odvoza otpadne plastične i metalne ambalaže je jedanput u dva tjedna
* odvoz glomaznog otpada je dva puta godišnje bez posebne naknade.

Odluka jasno definira i način preuzimanja otpada:
"Davatelj usluge dužan je od korisnika usluge preuzimati sadržaje spremnika najmanje u rokovima određenim ovim člankom odgovarajućom opremom i vozilima uz evidentiranje preuzimanja sadržaja spremnika kod korisnika usluga, pri čemu je dužan vizualnim pregledom ili na drugi odgovarajući način utvrditi da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada primopredaja kojeg se obavlja, što se mora evidentirati na obračunskom mjestu korisnika usluge."

Odluka također definira iznos cijene obvezne minimalne javne usluge, ali i da u ta cijena uključuje:
1. troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada
2. troškove prijevoza otpada
3. troškove obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada
4. troškove koji su nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području Grada Zagreba za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište
5. troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge
6. troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Dakle, ukoliko Čistoća ne odvozi miješani komunalni otpad barem jednom tjedno i reciklante prema gore navedenom smatra se da nije izvršena usluga koja je uključena u cijenu obvezne minimalne javne usluge pa se račun mora umanjiti odnosno korigirati!

Netom navedena situacija je regulirano čitavim nizom zakona, a između ostalog i Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, ali i Kaznenim zakonom!

U veljači mi otpad nije odvežen čak tijekom dva tjedna, a plastika niti jednom

oteti spremnik za plastiku
Autor: Zagreb24

U tjednu između 06. i 12.02. kao i u tjednu od 20. do 26.02. miješani komunalni otpad nije mi odvežen niti jednom !!!

A kako to znam?! Kontejner mi je točno ispod prozora spavaće sobe i svaki put kad čujem kamion Čistoće nagnem se i gledam što odvoze!

Bez iznimke !!!

Nadalje, u veljači mi plastika nije odvežena niti jednom!

A kako to znam?! Davor Vić mi je doslovno oteo spremnik za plastiku, a nismo dobili žute vrećice pa sada moji susjedi i ja skupljamo plastiku u jednu veliku plastičnu vreću u koju bacamo naše vrećice pa jednom do dvaput tjedno netko od nas sve odveze na reciklažno dvorište!

Naravno da svi mi možemo odvoziti odvojeni otpad u reciklažna dvorišta, a čak nas tada gradonačelnik nagrađuje besplatnim plavim vrećicama koje djele po nekom principu (ja ga doduše nisam skužio jer sam vrećice dobio samo jednom, a tjedno odlazim u reciklažno dvorište barem jednom)!

No prema odluci kristalno jasno je navedeno preuzimanje plastike najmanje jednom u dva tjedna na obračunskom mjestu korisnika usluge!

I što sam mogao učiniti nego uložiti prigovor !!!

Prigovor je definiran gradskom Odlukom, ali i Zakonom o zaštiti potrošača

ZZP vrlo precizno definira obveze davatelja usluge (trgovca) i korisnika usluge (potrošača) u pogledu prigovora (kolokv. reklamacija), a navedeno je poprilično kvalitetno prenešeno u gradsku Odluku.

Davatelj usluge je dužan omogućiti korisnicima usluge podnošenje pisanog prigovora na ispostavljeni račun za javnu uslugu u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Davatelj usluge dužan je u poslovnim prostorijama i na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Korisnici usluge mogu podnijeti prigovor u roku od 30 (trideset) dana od dana dospijeća računa za pružene usluge.

Davatelj usluge je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora. Rok za odgovor na prigovor je 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Ukoliko korisnik nije zadovoljan primljenim odgovorom može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu potrošača koje je dužno pisano odgovoriti korisniku usluge na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika usluga iz stavka 1. ovoga članka najmanje godinu dana od primitka prigovora.

Korisnik usluge kojem su poduzimanjem ili propuštanjem radnji davatelja usluge povrijeđena njegova prava ili pravni interesi, može izjaviti pisani prigovor Državnom inspektoratu.

Ja sam svoj prigovor podnio pisanim putem koristeći e-mail iz nekoliko razloga: besplatno je, jednostavno je, brzo je i učinkovito!

Koristio sam mail    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    koji je naveden na poleđini računa uz opis postupka prigovora, a za svaki slučaj sam u CC dodao i sljedeće mailove:    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    i    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.    (op.a. odvjetnik mi je rekao da taj info mail obavezno dodajem u sve mailove jer je to službena mail adresa Holdinga prijavljana u sudskom registru, čisto da ne krenu s muljanjem)!

Inače nisam namjeravao, ali sada sam tražio izvod iz evidencije

Članak 69. ZOGO propisuje da je davatelj usluge (u našem slučaju gradska Čistoća, odnosno Zagrebački Holding) dužan (točka 9.) voditi evidencije propisane člankom 82. Zakona, a taj pak članak propisuje da je davatelj usluge dužan voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju prema kriteriju kojeg je odabrao, a takva evidencija se vodi u digitalnom obliku.

Nadalje, sama gradska Odluka u svom čl. 20. izuzetno precizno definira:

"Dokaz o izvršenju javne usluge preuzimanja miješanog komunalnog otpada je digitalna evidencija davatelja javne usluge kojom se evidentiraju očitanja RFID čipa ili barkoda koji se nalazi na spremniku korisnika javne usluge kod preuzimanja istog na obračunskom mjestu korisnika javne usluge, odnosno mjestu primopredaje pri čemu davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, već je svaki korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe."

"Prihvatljivim dokazom izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge smatra se izvadak iz evidencije o preuzetom komunalnom otpadu koji sadrži vrijeme očitanja, identifikacijsku oznaku spremnika korisnika javne usluge i volumen spremnika koji se na zahtjev pojedinog korisnika usluge dostavlja tom korisniku elektroničkim putem, kada je to korisniku usluge prihvatljivo, ili na drugi način."

To je famozno čipiranje kojeg je gradonačelnik obećao do konca 2022. godine, a voditelj Davor Vić ga je upropastio i očigledno se neće dovršiti nikad !!!

Upravo sustav čipiranja omogućava izvršenje onoga što je svojom Odlukom upravo definirao gradonačelnik Tomašević, a to je kontrola broja preuzimanja otpada od korisnika !!!

Nakon naših 10 milijuna eura bačenih u vjetar ja se sad moram navlačiti s potpuno nesposobnim Davorom Vićem i njegovim jednako nesposobnim timom o tome je li meni otpad odvežen ili nije, odnosno jesam li ja prevaren ili nisam !!!

Totalni kraj pameti!

E sad kad je tako, odlučio sam tjerati propise do "najsitnijeg sloga" pa sam tražio da mi se "digitalna evidencija" dostavi za čitavu veljaču, a ako me jako naljute (u što uopće ne sumnjam) zatražit ću je od donošenja Zakona (ljeto 2021. godine) pa ćemo se navlačiti ako treba i po sudovima! Ja sigurno neću izgubiti!

Dok god se ne isprave nezakonitosti i nepravilnosti u Čistoći koje krše moja prava kao potrošača odbijam plaćati račune Čistoće, a pozivam sve u tom nesretnom Holdingu da me tuže kako bi čitava domaća javnost mogla sudjelovati u tom igrokazu u realnom vremenu...ja sam spreman kao i svi moji odvjetnici !!! ;-)

Pokušaj nezakonite naplate je ozbiljno kazneno djelo

Kazneni zakon jako precizno uređuje "prijevaru", ali i "prijevaru u gospodarskom poslovanju" što poprilično jasno "pokriva" situaciju kad Čistoća naplaćuje uslugu koju nije izvršila!

Uređuje KZ i "povredu obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga" kao i "krivotvorenje javne isprave", a oba kaznena djela dešavaju se uslijed lažnog prikazivanja poslovnih rezultata temeljem stvarno naplaćenih stvarno neizvršenih usluga!

A tu nam je neizostavno "zlouporaba položaja i ovlasti", "računala prijevara", "računalno krivotvorenje" i tko zna što bi se još tu zadesilo nakon "jače" kave mog odvjetnika !!!

Nadam se da će se ekipa u Čistoći "zbrojati" jer doista imam pametnijih stvari za bavit se u životu... ;-)

Pogledajte izjavu gradonačelnika:

Imate informacije o ovoj temi? Uočili ste grešku? Kontaktirajte nas
Podržite nas i podijelite ovaj članak:

Brzi kontakt

Najnovije

Neven Brnjas, najpoznatiji ZET-ov zviždač i jedan od najpoznatijih domaćih ...

Uzeo sam simboliku Shakespeareovog trgovca koji u tom remekdjelu kao ...

Skoro godinu dana ističem kako je natječaj za podzemne spremnike namješten ...

TPL_BACKTOTOP